Osoby przyjęte na studia na zasadach odpłatności mogą złożyć wniosek do Prorektora ds. Studenckich w sprawie zwolnienia z opłaty za zajęcia dydaktyczne w przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności.

Prorektor ds. Studenckich, na wniosek zainteresowanego może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.