book-912727_640

Kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018:

Studia I stopnia (licencjackie)

–   Economics and IT applications 

Global communication

Studia II stopnia (magisterskie)

Public management

Marine and coastal geosciences

 

Kandydaci na studia mogą podejmować kształcenie w języku angielskim jeżeli posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty uzyskane za granicą w szkole ponadpodstawowej potwierdzające,  iż językiem wykładowym był język angielski.