phone-1052023_640

Oferta edukacyjna na kierunki prowadzone w języku polskim w roku akademickim  2017/2018:

Cudzoziemcy decydujący się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w języku polskim mogą zapisać się na każdy kierunek studiów oferowany przez Uczelnię.

Lista aktualnych kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim w języku polskim w roku akademickim 2017/2018

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

Egzamin z języka polskiego przeprowadzany przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną, potwierdzający stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim  obowiązuje cudzoziemców legitymujących się dokumentem uzyskanym za granicą uprawniającym do ubiegania się na studia wyższe, zarówno przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich jak również kandydatów przyjmowanych z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy nie ukończyli rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.